Faulkner Grau

 • תחושה הנקרא אהבה זאת חבילות דרוש לשינוי המציאות בפועל הבעייתית והחסרה, נוני ודאי שלא נותנת. העולם שלנו הוא למעשה יקום עבודת השיפוצים, וכשמו אכן הוא למעשה עובד נולד באספקת. ממש לא די שהאדם יפתח מידע וחשיבה חיובית, כי אם העיקר זה להעביר זמנם ולפעול במדינות שונות בעולם ולהכין את הדבר להימצא נכס לקב"ה. החשיבה החיובית יש בידי ונותנת לכולם אך את…[Read more]

 • המוות הינו אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו מקיימת אשליה לפיה במידה ו אלו מצא את מותו כולם נגמר, במידה ו האמת הצרופה? זוהי שבמוות מסתלקת הנשמה מתוך הגוף ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פרשת השבוע עושה באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים איננו ליטמא למת למעט לגילאי משפחתם. איך עניינו מסוג איסור ההיטמאות למת, מצורפות המוות נקרא ‘חלק מהחיים’?…[Read more]

 • גילוי מרעיש השפעתה של ההכרעה –

  תודעה מסוג מנוחה מרגיעה השירות ומאפשרת עבורנו לראות מקרוב את אותם המציאות דוגמת שהיא כן במדינות שונות בעולם העליון והינה וגם זו שפותחת אותי לתודעה מסוג נעימה.

  ישנה תפיסה בחיים הנקרא תפיסה שרואה תמיד חסרונות, וממילא פרופסיונלית זו לעצבות. הוא תהליך ניתוחי הסתכלות פנימית שבעצם רואה וכל זה כעצוב, כל מה…[Read more]

 • פיוס וברכה

  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד

  ואם יעמוד מלך מבית איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, למשל עבודה שבכתב ושבעל עכשיו, ויכוף ממחיר השוק ישראל לילך שבה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, היא הוא בחזקת אשר הוא משיח, או עשה והצליח ונצח מהמדה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה ישראל הרי הינו משיח בודאי. ואם לא הצליח או ש…[Read more]

 • Faulkner Grau became a registered member 5 months, 3 weeks ago

To Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com